“ГЕОСИТИМАРК” ЕООД е компания, която работи в областта на геодезията и кадастъра. Компанията е създадена, за да реши и отговори на потребностите и интересите на всеки клиент.
Екипът на компанията има за основна цел да осигури най-добрите решения за своите клиенти. Освен специалните геодезически познания екипът е много добре запознат с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), а така също и с редица други закони, правилници и наредби, регламентиращи строителството и ползването на поземлените имоти.
В практиката си екипът на компанията работи с високо точна измервателна техника – оптични и електронни далекомери, GPS системи, ъгломерни инструменти и друга техника, които осигуряват висока точност на измерваните ъгли и разстояния.
С помощта на съвременното ни оборудване и обработващи програми ще изпълним прецизно и коректно поетите ангажименти към всеки клиент, съобразявайки се с конкретните изисквания и срокове.
Постигането на целите на своите клиенти приемаме като наша лична отговорност.
Вярваме, че в наше лице ще намерите отличен партньор за дълготрайно сътрудничество.

Powered by GEOCITYMARK LTD.